در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش اکسل 2013 آشنا می شویم :

مقدمه :

خوش آمدگویی

آموزش استفاده از فایلهای تمرینی

آموزش نکته به نکته کار با فرمول ها و توابع در این نرم افزار :

آموزش نمایش و Highlight نمودن فرمول ها

آموزش استفاده از ابزارهای بازبینی

آموزش استفاده از کل سطر یا ستون به عنوان مرجع فرمول

آموزش کپی کردن ستون فرمول

آموزش تبدیل فرمول ها به مقدار با استفاده از Drag کردن آن ها

آموزش بروز رسانی مقادیر بدون استفاده از فرمول ها

آموزش ساده سازی Debug نمودن فرمول ها

آموزش افزایش خوانایی به کمک نامگذاری محدوده ها

آموزش ساخت فرمول های سه بعدی به منظور جمع آوری داده ها از چندین Sheet

آموزش کار با ابزارهای مرتبط با توابع و فرمول ها :

آشنایی با ساختار سلسله مراتبی عملکرد فرمول ها در اکسل

آموزش استفاده از دکمه Insert Function برای راهنمای توابع غیر معمول

آموزش استفاده و توسعه قابلیت های AutoSum

آموزش استفاده از مرجع های Absolute و Relative در فرمول ها

آموزش استفاده از Reference های ترکیبی در فرمول ها

آموزش کار با تابع IF و دیگر توابع وابسته به آن :

مروری بر منطق IF و استفاده از عملیات وابسته به آن

آموزش ساخت و توسعه استفاده متداخل از دستورات IF

آموزش استفاده از AND , OR و NOT

آموزش کار با توابع Lookup و Reference :

آموزش کار با توابع VLOOKUP و HLOOKUP

آموزش یافتن تطبیق های تقریبی با VLOOKUP

آموزش استفاده از VLOOKUP در ترکیب با جداول بزرگ

آموزش یافتن اطلاعات جدول گونه از طریق تابع CHOOSE

آموزش مشخص کردن محل داده ها با استفاده از MATCH

آموزش استفاده از تابع INDEX جهت مشخص کردن محل اطلاعات

آموزش استفاده از توابع MATCH و INDEX به همراه یکدیگر

آموزش کار با برخی از توابع پرکابرد :

آموزش کار با توابع COUNTIF , SUMIF , AVERAGEIF

آموزش کار با توابع COUNTIFS , SUMIFS , AVERAGEIFS

آموزش کار با توابع آماری اکسل :

آموزش یافتن میانه با MEDIAN

آموزش رتبه دهی به داده ها بدون نیاز به مرتب سازی آن ها با استفاده از دستور RANK

آموزش یافتن بزرگترین و کوچکترن مقادیر با LARGE و SMALL

آموزش مشخص سازی و تعیین میزان ستون های خالی با استفاده از تابع COUNTBLANK

آموزش استفاده از COUNT , COUNTA و قابلیت های موجود در نوارابزار

آموزش کار با توابع ریاضی نرم افزار اکسل 2013 :

آموزش کار با توابع ROUND , ROUNDUP , ROUNDDOWN

آموزش کار با توابع پیدا کردن سقف و کف داده ها CEILING و FLOOR

آموزش استفاده از توابع INT و TRUNC به منظور استخراج داده های صحیح

آموزش یافتن باقیمانده با تابع MOD

آموزش تولید داده های تصادفی با توابع RAND و RANDBETWEEN

آموزش تبدیل واحدها به یکدیگر به کمک تابع CONVERT

آموزش استفاده از توابع تجمعی

آموزش کار با توابع ROMAN و عربی به منظور نمایش سیستم های عددی دیگر

آموزش استفاده از توابع تاریخ و زمان :

آشنایی با قابلیت های توابع تاریخ و زمان اکسل

آموزش استفاده از توابع TODAY و NOW

آموزش تشخیص روز هفته با WEEKDAY

آموزش شمارش روزهای کاری NETWORKDAYS

آموزش تشخیص روز تکمیل شدن یک پروژه به کمک تابع WORKDAY

آموزش پیداکردن اختلاف بین دو روز با استفاده از DATEDIF

آموزش پیداکردن روز پایان یک ماه

آموزش محاسبه روز پایان ماه و روز پایان سال

آموزش کار با توابع DATEVALUE و TIMEVALUE

آموزش فرمول ها و توابع کار با آرایه ها :

آموزش توسعه قابلیت فرمول ها به کمک آرایه ها

آموزش شمارش ورودی های یکتا در یک محدوده با استفاده از فرمولهای کار با آرایه ها

آموزش کار با تابع FREQUENCY

آموزش تغییر دادن سطرها و ستون ها با استفاده از TRANPOSE

آموزش آنالیز تکنیک های آنالیز قابل پیاده سازی با استفاده از توابع TREND و GROWTH

آموزش استفاده از تکنیک های مرتبط با فرمول ها به کمک توابع ریاضی MATH

آموزش کار با توابع مرجع ( Reference Function ) :

آموزش گرفتن داده ها از سلول های راه دور با استفاده از OFFSET

آموزش بازگرداندن مقادیر مرجع به کمک INDIRECT

آموزش کار با INDIRECT به همراه سناریوهای دو لایه

آموزش کار با توابع متنی :

آموزش مکان یابی و بدست آوردن داده ها به کمک توابع FIND , SEARCH , EXACT , MID

آموزش جداسازی داده های خاص با استفاده از توابع LEFT , RIGHT

آموزش استفاده از توابع PROPER , UPPER , LOWER

آموزش استفاده از تابع CONCATENATE به منظور ترکیب داده ها

آموزش استفاده از توابع REPLACE , SUSTITUTE , LEN , REPT , VALUE , TEXT

آموزش توابع ویژه کار با اطلاعات :

آموزش جداسازی اطلاعات به کمک توابع CELL و INFO

آموزش استفاده از توابع ISBLANK , ISODD , ISEVEN , ISTEXT , ISNUMBER , ISNA , IFNA

آموزش استفاده از تابع ISFORMULA