دوره اکسل مقدماتی 2007

دوره مقدماتی اکسل 2010

دوره مقدماتی اکسل 2013

در پالایشگاه نفت شیراز

دوره مقدماتی اکسس 2007

دوره مقدماتی اکسس 2010

دوره مقدماتی اکسس 2013

در پالایشگاه  نفت شیراز

دوره پشرفته اکسل 2007

دوره پیشرفته اکسل 2010

دوره پیشرفته اکسل 2013

در پالایشگاه نفت شیراز

دوره مقدماتی و پیشرفته اکسس  2010

دوره طراحی وب سایت

در شرکت نفت و گاز پارس عسلویه