همانطور که میدانید دیگر در عرصه وب خبری از فلش مدیا پلیر نیست  و دیگر به ندرت میتوان سایتی یافت که در آن فلش به کار رفته باشد اما به جای

آن چه کار باید کرد.؟با استفاده از جوراب سبز شما قادر خواهید بود افکتهای فلش را در کدهای  خود به راحتی اجرا کنید.

 1. Introduction
 1. Introduction to this course

 

 1. About the exercise files

 

 1. Downloading GSAP

 

 1. Setting Up the Ad Layout with HTML and CSS

 

 1. Creating the main ad link and container

 

 1. Adding the background clouds

 

 1. Adding the photo and headlines

 

 1. Adding the remaining design elements

 

 1. Linking the main GSAP JavaScript file

 

 1. Animating the Ad with GSAP
 1. Creating the first animations

 

 1. Animating the marker and shadow

 

 1. Animating the surfboard

 

 1. Moving and looping the clouds

 

 1. Setting the ad to fade in on load

 

 1. Animating the letters of a headline

 

 1. Using individual files of the GSAP platform